Informace o ochraně osobních údajů

V souvislosti s vyplněním uvedeného formuláře a zaškrtnutím odpovědního tlačítka tímto uděluji souhlas se shromažďováním, zpracováním, a uchováváním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, obchodní společnosti Virbac Czech Republic s.r.o., IČO: 256 63 194, se sídlem Žitavského 496, Zbraslav, 156 00 Praha (dále také jako „společnost“), jako správci za účelem nabízení a informování o produktech a službách společnosti, zasílání informací, obchodních sdělení a nabídek, popřípadě k jiným marketingovým aktivitám (a to vše i automatickým rozesíláním elektronické pošty), zejména k zasílání obchodních sdělení společnosti formou SMS na mobilní telefon, dále pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Osobními údaji dle předchozí věty se rozumí zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště (ulice, město, PSČ), identifikační číslo (bude-li poskytnuto), daňové identifikační číslo (bude-li poskytnuto), adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dále údaj o číslu mikročipu zvířete, typu mikročipu, datu označení zvířete a dále v případě, že uživatel následující údaje poskytne, souhlasí se zpracováním údajů o číslu pasu zvířete, číslu tetování zvířete, druhu zvířete, plemenu zvířete, jméně zvířete, pohlaví zvířete, barvy zvířete, datu narození zvířete, zvláštním znamení zvířete, a dále údajů o veterináři (označující zvíře), tedy jméno a příjmení veterináře, název ordinace, sídlo ordinace veterináře (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zejména svého práva být na požádání správcem informován o zpracování svých osobních údajů (obsahem informace pak je sdělení o účelu zpracování osobních údajů; o osobních údajích případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektů údajů; o příjemci, případně kategoriích příjemců) a práva na opravu či změnu případných nesprávných, nepravdivých nebo neúplných osobních údajů, práva na vysvětlení a práva na případné odstranění závadného stavu (blokováním, provedením opravy, doplněním či likvidací osobních údajů) či práva obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.  Beru na vědomí, že společnost může zpřístupňovat a předávat osobní údaje třetím osobám, zejména osobám spolupracujícím se společností. Zároveň souhlasím s tím, že společnost může zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Dále prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a dobrovolně. Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným správci. Dále beru na vědomí, že osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

BackHome registr zvířat eviduje zvířata označená mikročipy všech značek v České republice. Je ale také součástí celosvětové sítě PETMAXX.
Primárně slouží k vyhledávání nalezených zvířat, která jsou označena mikročipem. Všeobecné obchodní podmínky.