Všeobecné obchodní podmínky

BackHome registr zvířat

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
  Virbac Czech Republic s.r.o., IČO: 256 63 194, se sídlem Žitavského 496, Zbraslav, 156 00 Praha (dále také jako „poskytovatel“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále také jako „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a třetí osobou (dále také jako „uživatel“) prostřednictvím internetového portálu, který je poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://backhome.cz (dále také jako „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále také jako „rozhraní BH“), vzniklé při poskytování služeb (jak jsou definovány níže) prostřednictvím rozhraní BH, vzniklé při využívání rozhraní BH a další související právní vztahy.
 2. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. V  rámci uzavírání smlouvy a poskytování služeb souhlasí poskytovatel a uživatel s použitím komunikačních prostředků na dálku. Za komunikaci dle těchto obchodních podmínek se považuje písemná komunikace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýrních služeb, či doručená osobně, dále vyplnění příslušného formuláře či dotazníku uživatelem na rozhraní BH a dále komunikace prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, a to za použití
  e-mailových adres a telefonních kontaktů poskytovatele uvedených v  rozhraní BH a těchto obchodních podmínkách, e-mailových adres a telefonních kontaktů uživatele uvedených uživatelem v  příslušných formulářích v  rozhraní BH, nebo ve výše uvedené komunikaci každého z  nich (dále jen „komunikace“). Náklady na komunikaci a uzavření smlouvy si nese každá strana sama. Tyto náklady se neliší od základní sazby. Zpráva je v případě e-mailu doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.
 5. V otázkách neupravených smlouvou, obchodními podmínkami či komunikací se poskytování služeb řídí podmínkami uvedenými v rozhraní BH (včetně formulářů). Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k  uzavření smlouvy jsou patrné z  rozhraní BH. Smlouva a tyto obchodní podmínky budou vykládány vždy v souvislosti s podmínkami uvedenými v rozhraní BH a jejich smyslem a významem.

II. POPIS SLUŽBY (PŘEDMĚT SMLOUVY)

 1. Poskytovatel prostřednictvím rozhraní BH provozuje službu registru zvířat. Poskytovatel tak prostřednictvím rozhraní BH nabízí a poskytuje službu, jejímž předmětem je evidence zvířat označených mikročipy všech výrobců a primárně tato služba slouží k vyhledávání nalezených mikročipy označených zvířat (dále také jako „služby“ nebo „služba“).
 2. K využívání služeb je nutná registrace uživatele provedená (v souladu s těmito podmínkami) prostřednictvím rozhraní BH, případně prostřednictvím poštovního přepravce.
 3. Smlouvou se poskytovatel zavazuje, že uživateli poskytne služby, přičemž uživatel se smlouvou zavazuje, že poskytovateli za poskytnutí služeb uhradí cenu dle těchto obchodních podmínek.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Návrh na uzavření smlouvy provede uživatel vyplněním údajů ve formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „ODESLAT FORMULÁŘ K REGISTRACI“ (dále také jako „objednávka“). Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije. Před odesláním objednávky poskytovateli je uživateli umožněno zkontrolovat údaje a měnit údaje (data), které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Pro účely těchto obchodních podmínek se údaje uvedené uživatelem v objednávce považují za správné.
 2. Skutečnost, že došlo k doručení objednávky poskytovateli, je uživateli poskytovatelem bezodkladně potvrzena zpřístupněním rozhraní platebního systému třetí osoby (GoPay) uživateli, případně zasláním potvrzení na uživatelem uvedený email. V případě, že je uživatelem jako platební metoda zvolen bankovní převod, je skutečnost, že došlo k doručení objednávky poskytovateli bezodkladně potvrzena zpřístupněním údajů pro platbu převodem a současným zasláním těchto údajů na uživatelem uvedený email (ustanovení předešlé věty o potvrzení platí obdobně).
 3. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli a uhrazení ceny za službu (za registraci) uživatelem prostřednictvím platebního systému třetí osoby (GoPay) nebo prostřednictvím bankovního převodu poskytovatel akceptuje objednávku faktickým právním jednáním, a to poskytnutím služby (dále také jako „akceptace“). Doručením akceptace uživateli je smlouva uzavřena. Možnost čerpání služby uživatelem bude vždy odložena až do okamžiku, kdy je cena za službu skutečně připsána na účet poskytovatele.
 4. Uživatel (včetně uživatele, který je spotřebitelem) souhlasí s tím, že s poskytování služby může být poskytovatelem započato dle smlouvy a své závazky ze smlouvy může splnit v okamžiku jejího uzavření, a to tedy i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že vyslovením souhlasu podle předchozí věty ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 5. Poskytovatel nemá povinnost uzavřít smlouvu s osobou, která dříve porušila smlouvu.
 6. Ustanovení této části se použijí přiměřeně na uživatele, který hodlá službu začít využívat na základě tzv. registrace poštou (viz odkaz na webové stránce „REGISTRACE MIKROČIPŮ POŠTOU“). Tento způsob je primárně určen pro uživatele, který nemůže využít k „registraci“ portál BH. Takový uživatel může vyplněnou Registrační kartu (díl A) zaslat poštou na adresu poskytovatele s tím, že vyplněnou registrační kartu obdrží od veterinárního lékaře, který mikročip zvířeti implantoval.

IV. CENY SLUŽEB A JEJICH ÚHRADA

1. Uživatel se zavazuje uhradit poskytovateli následující cenu za službu:

a) registrace mikročipů BackHome ONLINE (majitelem zvířete)                                   ZDARMA;

b) registrace ostatních mikročipů ONLINE (majitelem zvířete)                                     200,- Kč;

c) registrace všech značek mikročipů, vč. BackHome, POŠTOU (poskytovatelem)              250,- Kč;

d) umístění informací o ztraceném zvířeti na Vývěsku „Ztracená zvířata“                                ZDARMA;

e) umístění informací o nalezeném zvířeti na Vývěsku „Nalezená zvířata“                             ZDARMA.

2. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (ve výši dle platných právních předpisů) a všech souvisejících poplatků a nákladů. Poskytovatel je plátcem daně z  přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zašle poskytovatel uživateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu uživatele.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3. Cenu služeb dle smlouvy může uživatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 193483001/0600; tento způsob platby je využíván v případě, kdy uživatel zvolí jako způsob úhrady platbu převodem, případně využije „registraci mikročipu poštou“;

b) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.

4. Uživatel je povinen hradit cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby, který mu bude přidělen v průběhu komunikace mezi stranami.

5. Poskytovatel poskytuje službu uživateli nebo zpřístupní či zašle její výsledek uživateli až po uhrazení ceny služby, není-li mezi stranami dojednáno v komunikaci jinak, nebo nejsou-li stanoveny odlišné podmínky v rozhraní BH.

V. KVALITA SLUŽEB A PODMÍNKY JEJICH POSKYTOVÁNÍ, DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.
 2. Poskytovatel může odmítnout poskytnutí služby, pokud by to bylo v rozporu s obchodními podmínkami nebo zákonem, mohlo vést k nezákonné činnosti, obcházení zákona nebo by bylo v rozporu s dobrými mravy.
 3. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 5. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Uživatel tímto bere na vědomí, že při poskytování služeb vychází poskytovatel pouze z informací sdělených mu uživatelem, přičemž správnost a úplnost informací poskytovatel nezkoumá a předpokládá, že všechny sdělené informace jsou úplné, pravdivé a správné. Dále uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící rozhraní BH jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do rozhraní BH nebo v důsledku užití rozhraní BH v rozporu s jeho určením.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran (tedy poskytovatele a uživatele) ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě, že je uživatel spotřebitelem také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.). Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou.
 8. V případě, že služba, která byla uživateli poskytnuta má vady, tedy neodpovídá uzavřené smlouvě, je uživatel oprávněn obrátit se s  reklamací služby na poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů, vyřídit. 
 9. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, COOKIES

 1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště (ulice, město, PSČ), identifikační číslo (bude-li poskytnuto), daňové identifikační číslo (bude-li poskytnuto), adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dále údaj o číslu mikročipu zvířete, typu mikročipu, datu označení zvířete a dále v případě, že uživatel následující údaje poskytne, souhlasí se zpracováním údajů o číslu pasu zvířete, číslu tetování zvířete, druhu zvířete, plemenu zvířete, jméně zvířete, pohlaví zvířete, barvy zvířete, datu narození zvířete, zvláštním znamení zvířete, a dále údajů o veterináři (označující zvíře), tedy jméno a příjmení veterináře, název ordinace, sídlo ordinace veterináře (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a dále pro účely zasílání informací (např. medicínského charakteru), obchodních sdělení a nabídek uživateli (a to i automatickým rozesíláním elektronické pošty). Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (zejména při registraci a případně při změně údajů) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
 4. Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jde zejména o subjekty, které s poskytovatelem spolupracují.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 6. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 7. V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,
  3. nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel oprávněné žádosti dle předcházejících bodů, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, což nijak nevylučuje či neomezuje jeho zákonné právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo či využít veškeré další právní možnosti a prostředky ochrany svých zákonem zaručených práv.
 8. Uživatel prohlašuje, že jsem si vědom svých práv dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zejména svého práva být na požádání poskytovatelem informován o zpracování svých osobních údajů (obsahem informace pak je sdělení o účelu zpracování osobních údajů; o osobních údajích případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektů údajů; o příjemci, případně kategoriích příjemců) a práva na opravu či změnu případných nesprávných, nepravdivých nebo neúplných osobních údajů, práva na vysvětlení a práva na případné odstranění závadného stavu (blokováním, provedením opravy, doplněním či likvidací osobních údajů) či práva obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. Tento souhlas uživatel uděluje na dobu neurčitou a dobrovolně. Uživatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným poskytovateli.
 10. Poskytovatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pod registračním číslem 00040410.
 11. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu uživatele.
 12. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné smlouvu (prostřednictvím webové stránky) uzavřít a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VII. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením.
 2. V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu vypovědět. Výpověď smlouvy je účinná okamžikem doručení uživateli, a to na adresu uživatele. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva okamžikem účinnosti této výpovědi.
 3. V případě, že poskytovatel neposkytne uživateli službu do osmačtyřiceti hodin po uhrazení ceny za službu na účet poskytovatele, může uživatel od smlouvy odstoupit. Tímto není dotčeno ustanovení čl. V. odst. 1 obchodních podmínek.
 4. Vztah dle smlouvy a těchto obchodních podmínek se řídí českým právem.
 5. Práva a povinnosti stran jinde neupravené (tj. ve smlouvě, obchodních podmínkách, komunikaci, či v podmínkách rozhraní BH) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 6. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.
 7. Poskytovatel je oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy postoupit na třetí osobu, s čímž uživatel výslovně souhlasí.
 8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 9. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 10. Tyto obchodní podmínky nemohou být měněny, kopírovány, rozmnožovány, šířeny nebo použity žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu nebo ve prospěch či neprospěch třetí strany bez písemného souhlasu poskytovatele.
 11. Kontaktní údaje poskytovatele jsou uvedeny v záhlaví těchto podmínek.

 

V Praze, dne 24.2.2016

BackHome registr zvířat eviduje zvířata označená mikročipy všech značek v České republice. Je ale také součástí celosvětové sítě PETMAXX.
Primárně slouží k vyhledávání nalezených zvířat, která jsou označena mikročipem. Všeobecné obchodní podmínky.